Contributie

 

Contributie regeling

Vastgesteld op ledenvergadering 30-11-2015


Contributie per jaar

Echtparen of samenwonenden € 10, =

Alleenstaanden vanaf 16 jr. € 5, =

Kinderen van 13 t/m 15 jr. € 4, =

De entree tijdens een ijsperiode bedraagt € 3,= per dagdeel

Wil men tijdens een ijsperiode lid worden gelden aangepaste tarieven Echtp. wordt € 15, =

Alleenst. wordt € 10, =

Jeugd 13 t/m 15 jr € 7,=

De leden in Hellouw worden in de maand oktober of november thuis bezocht.

Leden buiten Hellouw ontvangen in de maand oktober een acceptgirokaart welke tijdig voldaan moet zijn. Voor porto, acceptkaart enz. wordt per kaart een vergoeding berekend.

Wanneer een lid bedankt of buiten Hellouw niet tijdig betaald en hij/zij wil(len) weer lid worden zal het bestuur conform de uitspraak van de ledenvergadering dubbele contributie innen.

Wil men lid worden, voor een eventuele ijsperiode begint, kan dat door overmaking van het bedrag op.

NL66 INGB 0001975207 t.n.v. penningmeester ijsver DES Hellouw onder vermelding naam en adres.

Sponsors

Een overzicht van enkele sponsoren van IJsclub DES: